Pravidla a podmínky závodu

 • Závodů se mohou účastnit jen zaregistrovaní závodníci.
 •  Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 • Každý dospělý závodník je povinen vytisknout, vyplnit a v den akce na místě prezence předložit čestně prohlášení, které obdržel emailem uvedeným při online registraci.
 • Každý  závodník mladší 18 let  povinen vytisknout, vyplnit a v den akce na místě prezence předložit čestně prohlášení které obdržel emailem uvedeným při online registraci spol. podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení pro madistvého závodníka obsahuje zároveň písemný souhlas zakonného zástupce
 • Každý závodník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a na vlastní zodpovědnost.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu.
 •  Každý účastník závodu se musí řídit pokyny pořadatelů.
 • Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 • V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z jiných závažných důvodů může organizátor závod zrušit a to i v den jeho konání. O tomto kroku bude závodníky informovat elektronickou korespondencí, zveřejněním informace na webových stránkách akce a facebookovém profilu akce.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.

 

Každý závodník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

Účast v závodě je na vlastní riziko. Na samotných závodnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat závod.